Privacy Policy

VELO Volleybal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VELO Volleybal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als VELO Volleybal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens voor het lidmaatschap

Persoonsgegevens van leden worden door VELO Volleybal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Lidmaatschap recreatief, competitief of verenigingslid
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten via mail of telefoon

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving met inschrijfformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VELO Volleybal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter(s) & achternaam
 • Roepnaam
 • Adres
 • Postcode & woonplaats
 • Telefoonnummer/06 nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Of u eerder lid bent geweest van een andere volleybalvereniging? Zo ja, welke vereniging en wanneer en het bondsnummer

Toegang tot deze gegevens in de ledenlijst hebben de TC (Technische Commissie), het algemeen bestuur (secretaris, penningmeester en voorzitter), de wedstrijdsecretaris, scheidsrechters coördinator, mini coördinator en de persoon die verantwoordelijk is voor het verspreiden van de nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden door VELO Volleybal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • dat men lid is
 • Bewaartermijn: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief wordt niet automatisch gedaan, maar kan men zelf doen als men geen prijs meer stelt op de informatie nadat het lidmaatschap is opgezegd.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door VELO Volleybal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen rondom VELO Volleybal

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief op de site www.velovolleybal.nl, of
 • Het inschrijfformulier als lid van VELO Volleybal (Met het lidmaatschap van VELO volleybal is men automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VELO Volleybal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VELO Volleybal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.

Voor de nieuwsbrief maakt VELO volleybal gebruik van Mailchimp. Zij slaan de gegevens op buiten de EU. Dit is toegestaan mits wij een verwerkersovereenkomst hebben met Mailchimp. Wij zijn in het bezit van deze verwerkersovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door VELO volleybal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VELO Volleybal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VELO Volleybal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het deelnemen aan de volleybalcompetitie van de Nevobo.

De Nevobo maakt gebruik van sportlink. Sportlink heeft alle AVG-aspecten van deze overeenkomst opgenomen in haar voorwaarden voor verenigingen. En wel in paragraaf 9. Die voorwaarden zijn sinds februari 2017 AVG proof.

Voor het deelnemen aan de competitie van de Nevobo kan VELO Volleybal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter(s) & achternaam
 • Roepnaam
 • Adres
 • Postcode & woonplaats
 • Telefoonnummer/06 nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • het bondsnummer (indien men eerder bij een andere vereniging aan de competitie heeft deelgenomen)

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger op het inschrijfformulier.

Bewaartermijn

VELO Volleybal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Secretaris@velovolleybal.nl
Bestuur@velovolleybal.nl