Vertrouwenspersoon

Veilige sportomgeving & vertrouwenspersoon

VELO Volleybal wil een vereniging zijn die haar jeugdleden een veilige omgeving biedt. Te vaak verschijnen er in de media berichten over sportverenigingen waar het in dat opzicht mis gaat. Om die reden geldt m.i.v. het seizoen 2021-2022 dat iedereen van 18 jaar en ouder die binnen VELO volleybal een functie heeft als jeugdtrainer een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te beschikken. Dit vereiste geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie binnen de sport kan uitoefenen. De VOG wordt verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De procedure om die verklaring aan te vragen wordt door VELO volleybal in gang gezet. Na aanmelding door de vereniging krijgt de betrokkene een email van het Ministerie en verzorgt hij zelf verder de aanvraag. Na ontvangst van de VOG dient deze door de betrokkene bij VELO Volleybal ingeleverd te worden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Binnen een vereniging kunnen dingen niet lopen zoals ze moeten lopen. Of zoals een lid of een ouder vindt dat ze hadden moeten lopen. Dat gebeurt natuurlijk ook bij VELO volleybal. Als het om zaken gaat die direct met het sporten te maken hebben, kunnen spelers en ouders bij de coaches, trainers en TC terecht. Denk hierbij aan de teamindeling, de manier waarop trainingen worden gegeven, de opstelling, de reservebeurten, etc. En komt het dan niet tot een vergelijk, dan kan het bestuur worden ingeschakeld.

Vertrouwenscontactpersoon

De vereniging heeft al vele jaren vertrouwens contactpersoon (VCP) beschikbaar om klachten over grensoverschrijdend gedrag aanhangig te maken. De VCP is een onafhankelijk aanspreekpunt voor iedereen die niet weet met wie over het geconstateerde feit besproken kan worden. Zo’n centraal aanspreekpunt is er om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Hieronder staat een beschrijving van de taak van de VCP.

De VCP is binnen de sportvereniging het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Wijze van handelen

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, die erin getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, pesten, discriminatie, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Voorkomen is beter dan genezen

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert, en ook kan herhaling zo voorkomen worden.

Hoe bereik je de VCP?

Binnen VELO Volleybal is Anouk de Graaf onze vertrouwenspersoon. Anouk kent de club, want ze heeft een tijd bij VELO gespeeld. Anouk heeft in haar werk als orthopedagoog ervaring met vertrouwelijke situaties en heeft vanuit haar functie en beroepscode een geheimhoudingsplicht. En dat is precies wat nodig is om zo’n belangrijke rol in te vullen. Je kunt Anouk bereiken via vcp@velovolleybal.nl